• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ((Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, iż:

administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku Al. Legionów 3 80 – 441 Gdańsk Wrzeszcz

inspektorem ochrony danych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku jest Pan Bartosz Bogunia e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: /58/ 341-76-97 wewn. 438

Dane osobowe ucznia oraz rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji Państwa dziecka do Szkoły Baletowej a w przypadku jej pozytywnego wyniku do wypełnienia obowiązku szkolnego ucznia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO tj: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  Na podstawie prawa polskiego:

 • USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)
 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)

 Przetwarzanie odbywa się także przy użyciu monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 23 ust 1pkt d tj: ochronie przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiu takim zagrożeniom;

odbiorcą Państwa danych osobowych będą członkowie szkolnej komisji rekrutacyjnej a w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji  zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków:

 • zastępcy dyrektora,
 • kierownictwu szkoły
 • wychowawcom i nauczycielom,
 • kadrze administracyjnej i obsłudze w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. CEA, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli,
 • firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania, oraz ubezpieczenia wycieczki, - za Państwa odrębną zgodą
 • ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z potrzebą udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki itp.,
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z koniecznością przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,
 • policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania.

Dane osobowe dziecka oraz rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji lub w przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat –dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole). Przetwarzane za pomocą monitoringu dane przechowywane są w pamięci rejestratora przez 7 dni, następnie są trwale usuwane z jego pamięci. Przetwarzanie danych uczniów w postaci zdjęć oraz nagrań będzie się także odbywać na stronie internetowej szkoły oraz na oficjalnych profilach szkoły na portalach społecznościowych lecz tylko w przypadku udzielenia pisemnej zgody na takie przetwarzanie.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych ucznia oraz Państwa oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecka dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność odbycia procesu rekrutacji Państwa dziecka do Szkoły Baletowej a w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji odbywania nauki przez ucznia .

Szkoła Baletowa nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Panorama szkoły

 

360o